Afdrukken

Legal notices of the site

Deze website is uitgegeven door:
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrijk
Tel.: (33) 4 73 32 20 00 Fax: (33) 4 73 32 22 02
Commanditaire vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 504.000.004.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
SIREN-nr. 855 200 507
Intracommunautair btw-nummer FR33855200507

Deze website wordt gehost door:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Verantwoordelijke voor publicatie: Dominique Pluchet

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze KLEBER-website voor landbouwbanden raadpleegt. Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruikers en dealers die in Frankrijk wonen.

De vennootschappen van de Michelin-groep hebben een eigen wettelijk bestaan en beschikken over een autonome rechtspersoonlijkheid. Om de informatie op deze website beter over te brengen, kunnen echter de volgende termen op deze website worden gebruikt: 'Michelin', 'Groep', 'Michelin-groep' en 'wij'. Met deze termen wordt verwezen naar alle zelfstandig opererende vennootschappen van de Groep.

ARTIKEL 1: DOELSTELLING

Deze voorwaarden hebben als doel de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website te beschrijven. Wanneer u zich op deze website begeeft, bent u verplicht u aan deze voorwaarden te houden, die Michelin op elk moment kan wijzigen of bijwerken. Door u op deze website te begeven en deze te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en met het beleid van Michelin ten aanzien van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEBSITE

Deze website bevat een openbaar gedeelte dat toegankelijk is voor alle gebruikers. Het bevat rubrieken over landbouwbanden waarin de geschiedenis, de diensten en de producten van KLEBER worden gepresenteerd, evenals adviezen voor het gebruik van landbouwbanden. Michelin spant zich in om de toegankelijkheid van de website te waarborgen, maar is hier geenszins toe verplicht. De toegang tot de website kan op elk moment worden beperkt of geblokkeerd wegens onderhoud, updates of om welke andere reden ook, met name redenen van technische of juridische aard. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen, noch voor de gevolgen die deze voor u kunnen hebben.
Onrechtmatige toegang tot de website en, indien aanwezig, tot de interactieve diensten ervan, is onder geen beding toegestaan.

ARTIKEL 3: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op de inhoud van deze website (en in het bijzonder op de informatie, teksten, grafische weergaven, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuele elementen, video's, geluid, software en databases, alsmede op de vorm van al deze elementen en van de website zelf) berusten auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. Deze inhoud is het exclusieve eigendom van Michelin en/of haar dochterondernemingen. Elke kopie, vermenigvuldiging, weergave, exploitatie, aanpassing, verandering, wijziging, vertaling of verspreiding van de inhoud, geheel of gedeeltelijk en op welke wijze ook, of deze nu toebehoort aan Michelin en/of aan de dochteronderneming die rechten aan Michelin heeft verleend, is onwettig, met uitzondering van de beperkte rechten voortvloeien uit artikel 4 hieronder en/of een privékopie die uitsluitend is bestemd voor gebruik door degene die de kopie heeft gemaakt. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. Op de inhoud berust copyright © van Michelin of van haar partners. De logo's zijn gedeponeerde merken.

Door u op deze website te begeven, verklaart u:

 • de inhoud van de database of een gedeelte ervan op geen enkele wijze te reproduceren, weer te geven, te vertalen, aan te passen of te veranderen;
 • deze database of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel ervan niet direct of indirect over te nemen, te vermenigvuldigen, weer te geven of op te slaan op welk medium ook, op welke manier ook en in welke vorm ook;
 • deze database of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel ervan niet opnieuw te gebruiken door openbaarmaking ervan, in welke vorm ook;
 • in kwalitatief of kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de database niet herhaaldelijk en/of systematisch te verzamelen of opnieuw te gebruiken indien deze activiteiten overduidelijk afwijken van een normaal gebruik van de database.

Iedere inbreuk op het auteursrecht op de database wordt beschouwd als een misdrijf van vervalsing en is strafbaar op grond van artikel L. 335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuele (het Franse wetboek van intellectuele eigendom). Iedere vorm van gegevensextractie die inbreuk maakt op de rechten van de producent van de database is strafbaar op grond van artikel 343-1 t/m 4 van de Code de la Propriété intellectuelle.

ARTIKEL 4: E-MAIL

Om per e-mail met Michelin te kunnen corresponderen, dient u de e-mailformulieren op deze website te gebruiken. De antwoorden die Michelin op e-mails geeft, evenals de toegang tot de website en de inhoud, kunnen niet worden gelijkgesteld aan en vormen geen bewijs van de uitoefening van een publicitaire, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land waar de gebruiker zich bevindt.

ARTIKEL 5: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder uw identiteit prijs te geven en persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. Michelin kan u soms om informatie vragen, bijvoorbeeld om een verzoek van uw kant te beantwoorden, om een dienst aan u te verlenen of voor marketingdoeleinden.
De verzamelde gegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enzovoorts, evenals andere specifieke informatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die met uw account en wachtwoord plaatsvinden. Bij verlies of diefstal dient u Michelin onmiddellijk op de hoogte te stellen.
In het kader van verbetering van de dienstverlening verzamelt Michelin anonieme gegevens over uw surfgedrag op de website, waarmee de prestaties van de website worden gemeten. Michelin verwerkt deze bezoekersstatistieken om beter te begrijpen hoe de website wordt gebruikt, hoeveel gebruikers zich op de website begeven en welke specifieke pagina's zij bezoeken, de duur en frequentie van de bezoeken, enzovoorts. Deze statistieken hebben als enige doel de diensten die via deze website worden aangeboden, te verbeteren.

5.1 Bestemming van persoonsgegevens

De gegevens die via onze website worden verzameld, zijn bestemd voor Michelin en voor de geselecteerde partners en/of dienstverleners waarmee Michelin samenwerkt. Laatstgenoemden zijn contractueel verplicht tot geheimhouding en bescherming van de gegevens die aan hen zijn medegedeeld en mogen deze uitsluitend gebruiken voor de taak die aan hen is toevertrouwd. Michelin belooft uw persoonsgegevens niet te verkopen, verhuren of over te dragen aan derden. Vanwege een rechterlijke of bestuursrechtelijke beslissing kan Michelin echter gedwongen zijn uw persoonsgegevens over te dragen om zich te houden aan de toepasselijke wet of om zijn rechten en goederen te beschermen. Michelin en de geselecteerde partners zijn ieder de eigenaars van de persoonsgegevens. Elke partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens dient zich te houden aan de Franse gewijzigde wet van 6 januari 1978 en dient de bijbehorende formaliteiten uit te voeren.

5.2 Recht op toegang, wijziging, verwijdering en verzet

Voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, hebt u het recht op toegang, wijziging, verwijdering en verzet overeenkomstig de wet 'Informatique et Libertés' (de Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens) nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door wet nr. 2004-810 van 6 augustus 2004.
U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Michelin. Op grond van de wet 'Informatique et Libertés' kunt u bovendien bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor prospectie, met name commercieel.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een schrijven sturen naar het volgende adres: MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9 –Service Marketing Agricole, Frankrijk

5.3 Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Michelin deelt geen persoonsgegevens uit met deze websites. Zodra u onze website verlaat om naar een andere website te gaan, kunnen er andere regels gelden ten aanzien van gegevensbescherming, waarover Michelin geen controle heeft en waarvoor Michelin niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 6: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud op de website wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de toegang tot de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren, verwijderen en/of onderbreken. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van uw computermateriaal als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw computermateriaal te beschermen.

Michelin, noch zijn werknemers, leveranciers en partners die op deze website worden genoemd, kunnen op grond van een vordering wegens contractuele aansprakelijkheid, een vordering wegens aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere vordering aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade, bijkomende schade of enige andere vorm van schade, met name van financiële of commerciële aard, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of enige informatie die op deze website is verkregen.

De website kan surface links of deeplinks bevatten naar de websites van partners van Michelin of van derden, met toestemming van deze derden in het geval van deeplinks. Michelin heeft geen enkele controle over deze websites en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, advertenties en producten en/of diensten die op of via deze websites verkrijgbaar zijn. Dientengevolge kan Michelin niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw bezoek aan of gebruik van de websites van partners, noch voor schade als gevolg van de niet-naleving van de regelgeving door de betreffende website.

ARTIKEL 7: RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WET

Elk geschil betreffende de website en deze voorwaarden wordt voorgelegd aan de rechtbank van Clermont-Ferrand en wordt ten gronde beheerst door en geanalyseerd volgens de Franse wetgeving, ongeacht de collisieregels. Door deze website te gebruiken, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze clausule. Indien enige van de bepalingen van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet van toepassing wordt verklaard, zal worden aangenomen dat deze bepaling geen onderdeel meer is van deze voorwaarden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Cookie policy

Michelin Tyre PLC is committed to protecting and respecting your privacy.

This policy sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us.  Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it.

For the purpose of the Data Protection Act 1998 (the Act), the data controller is Michelin Tyre PLC of Campbell Road, Stoke-on-Trent ST4 4EY.

Information we may collect from you

We receive information about you which you provide via www.michelin.co.uk (or by any other means). For example we may collect information when you:

 • Search our site
 • Participate in contests
 • Respond to questionnaires
 • Communicate with us by email, telephone or other means

IP addresses and cookies

We may collect information about your computer, including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration and to review browsing actions and patterns

For the same reasons, we may obtain information about your general internet usage by using a cookie file which is stored on the hard drive of your computer. Cookies contain information that is transferred to your computer's hard drive. They help us to improve our site and to deliver a better and more personalised service. They enable us:

 • To estimate our audience size and usage pattern.
 • To store information about your preferences, and so allow us to customise our site according to your individual interests.
 • To speed up your searches.
 • To recognise you when you return to our site.

You may refuse to accept cookies by activating the setting on your browser which allows you to refuse the setting of cookies. However, if you select this setting it may affect your experience of our site but you will still be able to purchase from us. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you log on to our site.

Where we store your personal data

All information you provide to us is stored on secure servers. This site will not request your credit or debit card information. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.

As you are aware, the transmission of information via the internet cannot be completely secure. We and our service providers will do our best to protect your personal data. Provision of data is at your own risk.

Uses made of the information

We use information held about you in the following ways:

 • To ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your computer.
 • To provide you with information that you request from us or which we feel may interest you, where you have consented to be contacted for such purposes.
 • To allow you to participate in interactive features of our service, when you choose to do so.
 • To notify you about changes to our service.

We may also use your data to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and we or they may contact you about these by post or email. .If you are an existing customer, we will only contact you by electronic means (e-mail) with information about goods and services similar to those which were the subject of a previous sale to you.

Where we permit selected third parties to use your data, we (or they) will contact you by electronic means only if you have consented to this. If you do not want us to use your data in this way, or to pass your details on to third parties for marketing purposes, please tick the relevant box situated on the privacy page that you will find during the checkout process.

Disclosure of your information

We may disclose your personal information to any member of our group, which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries, as defined in section 736 of the UK Companies Act 1985.

We may disclose your personal information to third parties:

 • In the event that we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets.
 • If we are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation, or in order to enforce or apply our terms and conditions and other agreements; or to protect the rights, property, or safety of the Michelin Group, our customers, or others. This includes exchanging information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection and credit risk reduction.

Your rights

You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. We will usually inform you (before collecting your data) if we intend to use your data for such purposes or if we intend to disclose your information to any third party for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing by checking certain boxes on the forms we use to collect your data.  You can also exercise the right at any time by contacting us at webinfo@uk.michelin.com

Our site may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers and affiliates.  If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies.  Please check these policies before you submit any personal data to these websites.

Access to information

The Act gives you the right to access information held about you. Your right of access can be exercised in accordance with the Act. Any access request may be subject to a fee of £10 to meet our costs in providing you with details of the information we hold about you.

Changes to our privacy policy

Any changes we may make to our privacy policy in the future will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail.